เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
ห้องคนรักหนังสือ >> ห้องคนรักหนังสือ
 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ Health Impact
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
31-07-2012 / 07:16:53
 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  Health Impact Assessment (HIA) ............................. หลักการ แนวคิด   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  Health Impact Assessment (HIAธีชัช  บุญญะการกุล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข HIA   ความสำคัญ   ความหมาย   วัตถุประสงค์   วิธีการ  Bangkok Charter    การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 6 (พศ.2548)     “การส่งเสริมสุขภาพเป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงาน ภาครัฐทุกฝ่าย  โดยการกำหนดนโยบาย  แผนงานใด ๆ ที่ต้องคำนึงในเรื่องสุขภาพด้วย  โดยใช้การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือ  ในการสนับสนุนการดำเนินงาน” .          พรบ. สุขภาพแห่งชาติ  2550         &n bsp;         &n bsp; สิทธิด้านสุขภาพ: ผลกระทบต่อสุขภาพ  ม.10 หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและวิธีป้องกัน กรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพให้ทราบและจัดหาข้อมูล ให้โดยเร็ว  ม. 11 บุคคลฯมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วม ใน กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ   และมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ และแสดงความเห็นของตนก่อนการอนุญาตฯ  ที่มา :(พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550)  ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ระบบสุขภาพ  ระบบสาธารณสุข  ระบบ บริการทางการแพทย์  สุขภาพ (Health)  การมีสุขภาพสมบูรณ์ดี  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดี  ไม่เ พียงแต่ปราศจากโรค  หรือทุพพลภาพเท่านั้น  &nb sp;   ที่มา : (WHO) ที่มา : Health Canada การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  (HIA)   กระบวนการตัดสินคุณค่าของนโยบาย  แผนงาน   หรือโครงการ โดยพิจารณาที่ผลกระทบและการกระจายของ ผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน  โดย ใช้วิธีการ  กระบวนการและเครื่องมือในการประเมิน หลายชนิดร่วมกัน  ที่มา (WHO, 1999)  แนวคิดการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 1.  ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2.  ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จำเป็นต้องได้รับการดูแล&nbsp ;        โดยสาธารณะ/ภาครัฐ อย่างทันท่วงที 3.  การป้องกันมีประสิทธิผลดีกว่าการรักษาหรือฟื้นฟู 4.  ผลลัพธ์ทั้งทางสิ่งแวดล้อม  สังคม และสุข ภาพสามารถแก้ไขให้ดี  ขึ้นได้ 5.  วิธีการ HIA  สามารถผนวกรวมไว้กับ  EIA 7.  การรวมประเด็นทางสุขภาพเข้าไว้ในการพิจารณาอย่างเป็น ระบบจะช่วย    เสริมความแม่นยำและความชอบธรรมของการตัดสินใจและ การดำเนินการ    ต่าง ๆ ในภายหลัง  ทำไมต้องทำ HIA ? ทิศทางการพัฒนา HIA  HIA  พัฒนาแนวทาง HIA ระดับโครงการ ชุมชน ท้องถิ่น  พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (HPP)       พรบ. สธ. 2535         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;  พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550            รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  พัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและท้องถิ่น (Cap Building) ลักษณะและรูปแบบของ HIA   1.   การทำไปข้างหน้า(Prospective) 2.  การทำย้อนหลัง  (Retrospective) 3.  การทำไปพร้อมกัน  (Concurrent)  1.   Mini HIA 2.  Intermediate HIA 3.  Comprehensive HIA  ลักษณะของ HIA  รูปแบบของ HIA ใครเป็นผู้ทำ HIA  หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ธนาคารเพื่อการ พัฒนาระดับชาติ  หรือนานาชาติ  หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง  ภูมิภาค  ท้องถิ่น)  หน่วยงานสาธารณสุข  (ส่วนกลาง  ภูมิภาค  ท้องถิ่น)    หน่วยงานด้านวางแผน (ส่วนกลาง  ภูมิภาค  ท้องถิ่น)     ในการทำ HIA ประกอบด้วย  ภาคส่วนต่างๆ  ภาคธุรกิจเอกชน  ชุมชน เปรียบเทียบมุมมอง ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความห่วงใยข องสาธารณะ  -   การวัดค่า  -  วิธีการทางสถิติ  ประเภทของข้อมูลหลักฐาน  เน้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง โดยรวม  เน้นการวัดค่าแบบเฉพาะเจาะจง  การระบุถึงผลกระทบ  การมีส่วนร่วม เน้นความเป็นประชาธิปไตย  เน้นความเป็นวิชาการ  บรรยากาศในการวิเคราะห์  สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร์  ระบาดวิทยา  พิษวิทยา  สาขาวิชาที่ใช้เป็นฐานคิด  สุขภาพแบบองค์รวม  เน้นเฉพาะประเด็นที่กำหนดและวัดค่าได้ชัดเจน  กระบวนทัศน์ด้านสุขภาพ  มุมมองอย่างกว้าง  มุมมองอย่างแคบ  ประเด็นความแตกต่าง การกลั่นกรอง (Screening)  พิจารณาว่าจำเป็นต้องประเมินผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่    การกำหนดขอบเขตการศึกษา  (Scoping)  ระบุประเด็นสุขภาพ เครื่องมือประเมินผลกระทบ  รวมทั้งระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  (Appraisal)  ใช้เครื่องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ทางวิทยาศาสตร์  สังคม เศรษฐศาสตร์  การจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะReport/Recommendation  -  นำข้อมูลมาเสนอในเวทีระดมความคิดเห็น  จากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย -  จัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ  การติดตามประเมินผล (Monitoring  /Evaluation)  -   คณะกรรมการติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ [list][*]เครื่องมือทางสังคม เช่น การใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ จัดประชุม   กลุ่มย่อย เวทีประชาคม การสำรวจความพึงพอใจ[*] เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การศึกษาและวิเคราะห์ถึงต้นทุน-กำไร (Cost-benefit analysis)[*] เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น การวัดคุณภาพของดิน น้ำ อากาศ ที่สามารถขอข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ [*] เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น การตรวจร่างกาย/จิตใจ [*] เครื่องมือทางระบาดวิทยา เช่น Epidemiology model หรือ DALYs model[/list]   เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดผลกระทบต่อสุขภาพ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป้าประสงค์ของการพัฒนา HIA  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ของหน่วยงานราชการ  ชุมชนนักวิชาการ และสื่อมวลชนตลอดจนสร้างการ ทำงานแบบเครือข่าย  เพื่อพัฒนาการทำงานแบบ เครือข่าย  เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่ดี การพัฒนา  HIA ที่ดีในระดับชุมชน  1.   หาแกนนำ 2.  ประชุมกำหนดประเด็น      ปัญหาของชุมชน 3.  สร้างกลุ่มทำงาน 4.  ประเมินความต้องการ      ของชุมชน 5.  กำหนดวัตถุประสงค์และ     เขียนแผนปฏิบัติงาน  6.  หาภาคีเครือข่ายและสร้าง     การมีส่วนร่วม 7.  สื่อสารสิ่งที่จะทำกับชุมชน 8.  พัฒนาแผนหรือนโยบาย     ดำเนินการให้เกิดผล 9.  ติดตามความก้าวหน้า 10.  สรุปบทเรียน ผู้ประเมินต้องตอบคำถามประเด็นเหล่านี้ได้  เชิงลบ  เชิงบวก  มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ผลกระทบต่อสุขภาพ  กลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย    ประเด็น ประเด็นการทำ  HIA  1.  สารเคมีการเกษตร 2.  เหมือง 3.  เขื่อน 4.  นิคมอุตสาหกรรม  5.  เมือง 6.   พลังงาน          ประสบการณ์   กรณีศึกษา กรณีเขื่อนแควน้อย  จ. พิษณุโลก  การดำเนินงาน  [list][*]พัฒนาเครื่องมือ วิธีการ HIA [*]จัดทำคู่มือการดำเนินงาน HIA [*]พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต[*] สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการเฝ้าระวังผลกระทบต่ อสุขภาพจากการก่อสร้างเขื่อน [*]ชุมชนร่วมกำหนดนโยบาย เรื่อง การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่คำนึงถึงสุขภาพของคนในชุม ชน[/list]   สถานการณ์ : การก่อสร้างเขื่อนตั้งแต่ ปี 2547-ปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประชาชน   1. ทางบวก - มีความเจริญในชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ   2. ทางลบ – ปัญหาด้านสุขาภิบาลในชุมชนและแคมป์คนงานก่อสร้าง ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง อุบัติเหตุ โรคหนอนพยาธิ มาลาเรีย และผลกระทบทางสังคม   HIA สุขภาพ  ปัจเจกบุคคล  สิ่งแวดล้อม  ระบบบริการ        &n bsp;     สุขภาพ  ปัจจัยกำหนดสุขภาพ : กรณีเขื่อนแควน้อย  บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่พอเพียง  วิถีชีวิต พฤติกรรมความเชื่อพันธุกรรม     &n bsp;      จิตวิญญาณ        & nbsp;       สังคม  โลกาภิวัฒน์  กายภาพ/ชีวภาพ       &nbsp ;        วัฒนธรรม/ศาสนา       &n bsp;   เศรษฐกิจ/การเมือง      &nbsp ;       ประชากร        &nb sp;         &nb sp;     ความมั่นคงปลอดภัย  การขนส่ง  คุณภาพและประสิทธิภาพ/ความเท่าเทียม/ครอบคลุม/ชนิดและระดับการบ ริการ  [list][*] ความเครียด        &n bsp;        [*]ความกลัว/วิตกกังวล [*]สูญเสียที่ดินทำกิน [*]พฤติกรรมการบริโภค (หนอนพยาธิ  โรคระบบทางเดินอาหาร)[*]อุบัติเหตุ :การจราจร/ก่อสร้าง[*]โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์[*]โรคมาลาเรีย[/list]         [list][*]สังคมชนบทเป็นสังคมเมือง (ร้านอาหาร คาราโอเกะ)     &nbs p;         &nbs p;         &nbs p;         &nbs p; - อพยพโยกย้ายของคนต่างถิ่น[/list]   [list][*] การไหลของทุน            -ความเจริญเข้ามาในชุมชน[/list]   ความขัดแย้งในชุมชน  -สุขาภิบาล:ขยะ       &nbs p;         &nbs p; น้ำดื่มน้ำใช้       &nbsp ;         &nbsp ;  สิ่งปฏิกูล -มลพิษอากาศ  : ฝุ่น -มลพิษทางสียง  :ระเบิดหิน -การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ -การจ้างงาน -อาชญากรรม -ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ประปา ถนนหนทางดีขึ้น  ความรุนแรง HIA       : กรณีการจัดการแม่ท่าจีน จ.นครปฐม   สถานการณ์ : เกิดปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย ชุมชนไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภค เลี้ยงปลา  และบางช่วงไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้     การดำเนินการ : กำหนดเป็น “นโยบายสาธารณะ” ให้พื้นที่ตำบลบางระกำเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสาร ชีวภาพ  รวมทั้งมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ผลิตปุ๋ ยดี ต่อสิ่งแวดล้อม  ลดสารพิษลงคูคลอง และแม่น้ำท่าจีน HIA         กรณีการจัดการสิ่งปฏิกู ล         &nbsp ;         &nbsp ;        (เทศบาลนครอุดรธานี)  เน้นให้เกิดการเรียนรู้  กระบวนการ ขั้นตอน  และวิธีทำ HIA   (learning by doing) งานวิจัยที่เป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับ ผู้บริหาร ในการกำหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล ของท้องถิ่น              –  กรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร            &n bsp; เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย   [list][*]  ภาคีเครือข่ายมีความตระหนักถึงประเด็น[/list]     สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ [list][*]รูปแบบการนำการประเมินผลกระทบต่อ[/list]     สุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปใช้ใน [list][*]การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ด้านเกษตรที่เอื้อ[/list]    ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Sustainable    agriculture)  HIA สวนขวัญเมือง  สวนมิ่งเมือง  สวนศรีเมือง  สวนสาธารณะ   สนามโรงพิธีช้างเผือก  กรณีสวนสาธารณะ        (จ.ยะลา)  HIA  มีข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ การมีสวนสาธารณะ (ทางบวก)   เพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ท้องถิ่นในการสร้างสวน สาธารณะ สนับสนุนการ ทำเมืองน่าอยู่ ของท้องถิ่น กรณีศึกษา HIA - กรณีส้วม   การดำเนินการ :    - สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง รณรงค์ประชาสัมพันธ์    - กำหนดเป็น “นโยบายสาธารณะ”  ให้หน่วยงาน      เจ้าของที่ตั้งส้วมพัฒนาให้สะอาดได้ มาตรฐาน    สถานการณ์ :      1. ปัญหาส้วมสาธารณะในสถานที่สาธารณะสกปรก          และไม่ได้มาตรฐ านจำนวนมาก  คนไม่สามารถใช้ บริการได้      2. สถิติโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในเด็กนักเรียน เพิ่มมากขึ้น - น้ำเสีย  / โรงงานกระดาษ  - อากาศ  / โรงไฟฟ้า - น้ำเสีย  / โรงงานแต่งแร่   - น้ำเสีย / แม่น้ำกวง  - น้ำเสีย  / โรงงานแต่งแร่  - น้ำเสีย  / โรงงานกระดาษ - ของเสีย  / น้ำพอง  - อากาศ,ขยะ  /     การเผาขยะเทศบาล   - ของเสีย  / โรงงานพยาบาล  - ขยะ  / แมลงวัน  - อากาศ,  น้ำเสีย / โรงไฟฟ้า - ฝุ่น  / โรงงานเกษตร - น้ำเสีย  / โรงงานกระดาษ  - น้ำเสีย  / กิจการห้องเย็น - ของเสีย  / บริษัทเอกชน  - น้ำเสีย  / ท่าเรือ, โรงงานปุ๋ย,  โรงงานผลิตภัณฑ์    มันสำปะหลัง, ชายหาดสาธารณะ - ของเสีย,  ขยะ, อากาศ / นิคมอุตสา หกรรม    -  ของเสีย / โรงงานแบตเตอรี่  - น้ำเสีย,  อากาศ / โรงไฟฟ้า  - ขยะ  / บ่อขยะเทศบาล  - ขยะ  / โรงงานกระดาษ - น้ำเสีย  / เหมืองแร่ - อื่นๆ  / แนวท่อก๊าซ  - ฝุ่น  / โรงโม่หิน  - อากาศ, น้ำเสีย / โรงงานน้ำตาล  - อากาศ  / แหล่งน้ำมันสิริกิตติ์  - ของเสียอันตราย - น้ำเสีย  / โรงงานยาสูบ  - น้ำเสีย  / นิคมอุตสาหกรรม - อากาศ  / โรงงานการเกษตร, โรงฟอกหนัง - น้ำทะเลชายฝั่งเปลี่ยนสี  / อ่าวไทย  ข้อมูลสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ  นิคมอุตสาหกรรม   -  การจัดการขยะ  การใช้สารเคมีทางการเกษตร   มลพิษทางอากาศจากหมอกควัน   เหมืองทองคำ  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  มลพิษอากาศจากหมอกควัน สวัสดี http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SNh4p00 IcVoJ:www.anamai.moph.go.th/download/download/HIA/020309/38% 2520HIA.ppt+hia+%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9 5%E0%B8%AD%E0%B8%99&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  Health Impact Assessment (HIA)
จำนวนผู้เข้าชม 101

ความคิดเห็น 7
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในมุมมองของวิศวกรสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.วราวุธ เสือดี กรรมการกลางสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:16:53
ความคิดเห็น 6
HIA ของฝากจากเขื่อนอุบลรัตน์ (ไม่อยากได้ก็จะให้ตามเคย) #gallery-1 { margin: auto; }#gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; }#gallery-1 img { border: 2px solid rgb(207, 207, 207); }#gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0pt; } ณ ห้องประชุมพองหนีบ…อะไรก็ว่ากันไป ท่าน ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์ ได้บรรยายถึงแก่นแห่ง HIA 6 ข้อแจ่มๆ ตามนี้ครับ ขั้นตอนการประเมินภาวะสุขภาพ (HIA) 1. กลั่นกรองข้อเสนอ นโยบาย หรือ โครงการ (อะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ) ว่าควรทำ HIA หรือไม่ 2. กำหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (คือใช้กระบวนการทางสัง คม เช่น ประชาคมในการกำหนด) ว่าจะประเมินอะไรบ้าง และประเมินอย่างไร 3. วิเคราะห์ผลกระทบ และจัดทำรายงาน HIA คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และต้องมีการเสนอทางออกด้วยนะจ๊ะ 4. ทบทวนร่างโดยสาธารณะ ไม่มีอะไรที่ 100 เปอร์เซนต์ ดังนั้นต้องตรวจสอบความเป็นธรรม และความสมบูรณ์อี กรอบหนึ่งโดยกระบวนการทางสังคมนั่นละ 5. การผลักดันกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ 6. ติดตาม ควบคุม ประเมินผล ว่านำไปปฎิบัติจริงหรือบ่ แล้วเกิดผลอย่างไร สำหรับท่านไหนที่เคยเรียนวิจัยมาบ้างคงมองภาพออกครับ สำหรับการประเมิน HIA กระบวนการคล้ายกันจนไม่อาจแยกออกได้เลยผมว่า นั่นก็คือ หากเราจะประเมินผลกระทบได้ เราต้อง Review วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ อย่างรู้แจ้ง ก่อนที่จะกำหนดผลกระทบและขอบเขตต่างๆ ตามลำดับขั้นตอน 6 ข้อนี้ผมและเพื่อนอีก 1 ชีิวิตเดินทางไปคว้ามาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น…. หลักการไม่ยากครับ…แต่หัวใจอยู่ที่กระบวนการทางสังคมจะไป ทิศทางเดียวกับเรานหรือไม่ต้อง ไปแง้มๆ ดูกันเอาเองเด้อ… write by: หมออนามัยไกลบ้าน : UnityNature
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:16:53
ความคิดเห็น 5
ทำEIA/HIAมาบตาพุดเต็มที่6เดือน เอกชนมึนวอน"สผ."เร่งให้เร็วขึ้นอีก Submitted by info on Thu, 31/12/2009 - 00:00 กระทรวง ทรัพยากรฯแจงขั้นตอนทำ EIA /HIA กิจการรุนแรงเข้าข่ายมาตรา 67 เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 180 วัน ระบุ 65 โครงการมาบตาพุดต่อยอดทำ HIA ได้ เพื่อร่นระยะเวลาจัดทำพร้อมพิจารณาให้รวดเร็วขึ้น ด้านภา คเอกชนยังมึนขั้นตอน ตั้งทีมประสาน สผ. ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์ยื่นข้อมูลขอผ่อนผันศาลป กครองกลางให้เดิน หน้าโครงการต่อไปได้ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่ องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจั ดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิ จการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง ด้านค ุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพนั้น ตามระยะการ พิจารณาตามกรอบที่กฎหมายกำหนด รวมกับการจัดทำรายงานของเจ้าของ โครงการคาดว่าจะใช้เวลา ประมาณ 6 เดือน หรือประมาณ 180 วัน โดยขั้นตอนของการจัดทำและพิจารณา รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ ม (EIA) รายงานผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ของโครงการเอกชน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ EIA/HIA และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณา EIA/HIA จะใช้เวลาประมาณ 105 วัน หลังจากที่เจ้าของโครงการส่งรายงาน กล่าวคือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใช้เวลาตรวจสอบรายงาน 15 วัน การพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น 15 วัน หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญ (คชก.) พิจารณาเห็นชอบภายใน 45 วัน และส่ง สผ.สรุปผลการพิจารณาโดยใช้เวลาอีก 30 วัน ขั้นตอนที่ 3 การให้ความเห็นขององค์กรอิสระ และการจัดรับฟังความคิดเห็นของป ระชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน รัฐที่รับผิดชอบโคร งการ เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นต้น ซึ่งตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เดิมจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน รวมเบ็ดเสร็จในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะใช้เวลาประมาณ 150 วัน หลังจากนั้นให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการพิ จารณาให้ดำเนิน โครงการต่อไป ส่วนโครงการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอาจจะใช้ระยะเวลา มากกว่า เพราะหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งช าติให้ความเห็นและ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติด้วย ซึ่งโครงการที่เข้าข่ายลักษณะนี้ เช่น โครงการโรงแยกก๊าซที่ 6 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำหรับ 64 โครงการมาบตาพุดที่ถูกระงับดำเนินการนั้นส่วนใหญ่เป็นโครงก ารที่ได้รับความ เห็นชอบ EIA แล้ว เพื่อให้กระบวนการครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย ก็อาจจะทำ HIA ต่อยอดจาก EIA เพื่อให้ระยะเวลาการจัดทำเร็วขึ้น รวมถึงขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งกระทรวงทรัพยากรฯก็จะพยายามบริหา รจัดการให้รวดเร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน "EIA ของเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ ทาง สผ.ก็คงต้องนำพิจารณาดูข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ต้องเริ่มต้นทำใหม่ และเพิ่มเติมในส่วนของ HIA ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯยืนย ันว่า จะเร่งดำเนินการขั้นตอนการพิจารณาให้เร็วที่สุด" นายสุวิทย์กล่าว ด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ร่วมกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบ EIA/HIA ว่า ประเด็นรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ เอกชนยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน ดังนั้นทาง ส.อ.ท.จึงได้จัดทีมงานเพี่อประสานกับ สผ.ในเรี่องของขั้นตอนกา รดำเนินการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่าง ไรก็ตามขั้นตอนที่มีการชี้แจง ข้างต้นจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งถือว่านานพอสมควร สร้างความเสียหายกับภาคธุรกิจ ซึ่งดูจากขั้นตอนแล้ว สผ.หรือ คชก.สามารถเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นไม่ต่ำกว่า 30 วัน หรือ 1 เดือน โดยนายสุวิทย์ก็รับปากที่จะเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือเอสซีจี กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบขั้นตอนของการ EIA และ HIA ที่ชัดเจน เช่นเดียวกับไม่รู้ว่าระยะเวลาที่แท้จริงจะเป็นเช่น ไร ก็ต้องรอให้ทางกระทรวงทรัพยากรฯจัดทำขั้นตอนเป็นรูปเล่มเผย แพร่ให้เอกชนได้ ทำความเข้าใจมากขึ้น ด้านนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือกับผู ้ประกอบการ 64 รายที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ระงับการดำ เนินการชั่วคราว ว่า เป็นการหารือเพื่อเตรียมข้อมูลของเอกชนแ ต่ละรายเพื่อที่จะไปยื่นคำร้องต่อ ศาลปกครองกลาง ในการขอทบทว นคำสั่งการระงับกิจการชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยใช้ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ OSOS ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมลงทุน นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ประชุมได้จัดกลุ่ม 65 ประเภทกิจการที่ถูกระงับ แต่ล่าสุดบริษัทสยาม ยามาโตะได้พ้นจ ากคำสั่งระงับกิจการเพราะไปยื่นคำร้องต่อศาลฯขอให้ยกเว้นแล้ว จึงเหลือ 64 กิจการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะพิจารณาแยกกลุ่มกิจการจากเหตุผล แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ ได้แก่ 1) กิจการที่เข้าข่าย 11 โครงการที่ศาลฯให้เดินหน้าต่อ ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีทั้งสิ้น 26 กิจการ มูลค่าประมาณ 9.8 หมื่นล้านบาท มีทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างและก่อสร้างแล้วและยัง ไม่ดำเนินการ 2) กิจการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และยืนยันว่า พร้อมที่จะเดินหน้าและเสี่ยงในระยะยาวหากไม่ผ่าน HIA 15 กิจการ 3) กิจการที่ยังไม่ก่อสร้างหรือยื่น คำขอใด ๆ มีประมาณ 20 ราย ซึ่งในที่นี้รวมสยามยามาโตะที่ถูกเว้นระงับกิจการไปแล้ว ก็จะเหลือ 19 กิจการ ในกลุ่มนี้ยอมรับว่า ยังกังวลว่าจะใช้เหตุผลใด เพราะไม่เข้าข่ายข้อ 1-2 โดยต้องหาเหตุผลอื่นๆ มา สนับสนุน โดยพิจารณาบางกิจการมีโอกาส เช่น การซื้อที่เพิ่มเติม โดยกระบวนการต้องทำใหม่เพื่อเปลี่ยน แปลงการใช้พื้นที่ ฯลฯ ส่วนอีก 4 กิจการนั้นแจ้งยกเลิกดำเนินการแล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ไม่เกี่ยวกับคำสั่งศาล มูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท เช่น โกลว์เหมราชพลังงาน, ไทยพลาสติกเคมีภัณฑ์, ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะจัดทีมออกมาดูแล 3 ทีม ตามกลุ่มกิจการที่จัดแยก โดยมีศูนย์การประสานงานที่ศูนย์โอเอส โอเอสของบีโอไอที่ตึกจามจุรีสแควร์เป็น ที่ประสานงานกับเอกชน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรอ. และ กนอ. ไปพิจารณาเตรียมความพร้อมในฐานะเป็นหน่วยงานอนุมัติ อนุญาตตามรัฐธรรมนูญปี 2550 จะต้องเป็นหน่วยงานหลักจัดเวทีรับฟังความเห็นเป็นรายโครงการ ซ ึ่งแต่ก่อนทั้งสองหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้นจะต้อง เตรียมพร้อมในเรื่องงบประมาณและหน่วยงานที่จะรั บผิดชอบซึ่งอาจจะแยกออกมา เป็นกองใหม่หรือไม่ โดยขอให้เร่งสรุปโดยเร็ว [list]ประชาชาติธุรกิจการค้าและการลงทุน[/list]http://www.ftawatch.org/node/17884
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:16:53
ความคิดเห็น 4
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพคืออะไร ( What is Health Impact assessment? ) การ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งต่อ การพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภ าพไม่ได้เป็นกระบวนการตัดสินใจในตัวมันเอง แต่เป็นกระบวนการที ่จะให้ข้อมูลหลักฐานในด้านสุขภาพและเพิ่มน้ำหนักหรือให้ ความส ำคัญกับมิติสุขภาพในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นความพยายามในการพัฒนาชุดของคำ แนะนำหรือข้อเสนอ แนะที่มีข้อมูลหลักฐานยืนยัน (Evidence-based recommendations) ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง และคุณค่าหรือคว ามสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีร่วมกันของสังคม เพื่อประกอบการตั ดสินใจในเชิงนโยบายสาธารณะ ความมุ่งหวังของการประเมินผลกระทบท างสุขภาพที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนการนโยบายสาธารณ ะให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วยบทบาทหลักใน 4 ด้านด้วยกันคือ  [list][*]การเปิดพื้นที่หรือเปิดกระบวนการ ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสร่วมกันในการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยอาศัยคุณค่า ข้อมูลหลักฐาน และทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ [*]การเพิ่มความสำคัญหรือการเพิ่มคุณค่าของมิติทางสุขภาพ ในกระบวนการกำหนดนโยบาย ในระดับต่างๆ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่าที่แตกต่างก ันและการเคารพในการให้คุณ ค่าที่แตกต่างกัน ของผู้มีส่วนได้-เสียต่างๆ (เช่น การให้คุณค่ากับมิติสุขภาวะทางจิตวิญญาณของชุมชนท้องถิ่ น) ทำให้การตัดสินใจเป็นไปโดยรอบคอบและมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้ น [*]การแสดงน้ำหนัก และข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ และข้อห่วงใยทางด้านสุขภาพที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทำให้ การตัดสินใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้นยืนอยู่บนฐาน ของ ข้อมูลที่เป็นจริง และมีความครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น [*]การระดมทรัพยากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก และการสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างเสร ิม คุ้มครอง และฟื้นฟูสุขภาพของตนเองและสมาชิกอื่นๆ ในสังคม จนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการหรือร่วมดำ เนินการในนโยบาย สาธารณะนั้นด้วยความเต็มใจและตั้งใจ [/list] ขั้นตอนที่สำคัญของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้คือ [list][*]การกลั่นกรองข้อเสนอนโยบายแผนงานหรือโครงการ ( Screening) เป็นการดำเนินการเพื่อพิจารณาว่านโยบาย แผนงานหรือโครงการใดมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมที่จะทำการปร ะเมินผลกระทบทางสุขภาพ [*]การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ ( Public Scoping) เป็นขั้นตอนพิจารณาร่วมกันถึงขอบเขต ประเด็น ทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และแนวทางในการป ระเมินผลกระทบทางสุขภาพจากกิจกรรมการพัฒนานั้น โดยเปิดโอกาสให ้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานข้อมูล ข้อเท็จ จริง ข้อคิดเห็น ทางเลือกในการดำเนินการ และข้อห่วงใยอย่างเต็มที่ เพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในแต่ละครั้งสามารถประเมินถึงผลกระทบทาง สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้านและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้มากที่สุ ด ตลอดจนไม่ละเลยถึงผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ แ ละเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอ ย่างยิ่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ด้อย โอกาส ดังนั้นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะจึง เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ของกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [*]การวิเคราะห์( Analysis) และร่างรายงานการประเมินผลกระทบ( Reporting) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ ประมาณการณ์ และคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามขอบเขต ประเด็น และแนวทางที่ได้วางไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา [*]การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ( Public Review) เป็นขั้นตอนในการรั้บฟังความคิดเห็นของสาธารณะที่มีต่อร่างรา ยงานที่จัดทำ ขึ้น โดยการทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะจะต้องจัด ให้มีการรับฟังความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง มีการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และเวลาที่เพียงพอต่อการทบท วนร่างรายงาน เพื่อให้รายงานและการตัดสินใจที่จะมีขึ้นเป็นไปอ ย่างสมบูรณ์ เป็นธรรม และชอบธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะอาจนำไปสู่การแก้ไขปรับป รุงในขั้นตอนการ วิเคราะห์และร่างรายงานหรือในบางกรณีอาจต้องย ้อนกลับไปปรับปรุงในขั้นตอนของ การกำหนดขอบเขตและแนวทางการเมิ นผลกระทบโดยสาธารณะเลยทีเดียว [*]การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ( Influrncing) เป็นขั้นตอนที่สถาบันหรือผู้ที่ทำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำเป็นจะต้อง พยายามให้รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าไ ปมีส่วนร่วมหรือมี่บทบาทใน กระบวนการตัดสินใจ โยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้มากที่สุด โดยมุ่งหวังให้การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นได้คำนึง ถึงผลกระทบทางสุขภาพที่คาด การณ์ไว้ มาตรการทางเลือกและมาตรการลดผลกระทบที่เสนอแนะ และความสามารถใ นการรับมือของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อย่างจริงจัง ทั้งนี้โดยการดำเนินการผ่านกระบวนการสร้างการยอม รับในทางวิชาการ การสร้างความตระหนักในทางสังคม และการสร้างแรงผลักดันในทางการเมือง ตามลำดับ ในทางปฏิบัติแล้ว การพิจารณาถึงการมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ จำเป็นต้องดำเนินการตั้งแต่ขั้น ตอนการกลั่นกรอง และขั้นตอนก ารกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ เพื่อให้ร ายงานผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปในขอบเขต แนวทาง และวิธีการหรือรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและมีผลต่อการตัด สินใจของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด [*]การติดตามเฝ้าระวัง และการประเมินผล ( Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนในการติดตามว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการดำเนิน การตามข้อเสนอ จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จัดทำขึ้นหรือ ไม่ เพราะอะไร และจำเป็นที่จะต้องจัดระบบการเฝ้าระวัง เพื่อติดตา มดูผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว และไม่ได้คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อ ง เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมกา รพัฒนาได้อย่าง ทันท่วงที รวมถึงควรมีการประเมินผลในภาพรวมตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเ ป็นสร้างสมองค์ความรู้และประสบการณ์ สำหรับการประเมินผลกระทบท างสุขภาพในกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันต่อไป [/list]
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:16:53
ความคิดเห็น 3
(ทดสอบ)การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) Written by knowledge Management    Friday, 29 February 2008  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพคืออะไร ( What is Health Impact assessment? ) การ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งต่อ การพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภ าพไม่ได้เป็นกระบวนการตัดสินใจในตัวมันเอง แต่เป็นกระบวนการที ่จะให้ข้อมูลหลักฐานในด้านสุขภาพและเพิ่มน้ำหนักหรือให้ ความส ำคัญกับมิติสุขภาพในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การ ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นความพยายามในการพัฒนาชุดของคำ แนะนำหรือข้อเสนอ แนะที่มีข้อมูลหลักฐานยืนยัน (Evidence-based recommendations) ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง และคุณค่าหรือคว ามสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีร่วมกันของสังคม เพื่อประกอบการตั ดสินใจในเชิงนโยบายสาธารณะ ความมุ่งหวังของการประเมินผลกระทบท างสุขภาพที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนการนโยบายสาธารณ ะให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วยบทบาทหลักใน 4 ด้านด้วยกันคือ  การเปิดพื้นที่หรือเปิดกระบวนการ ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสร่วมกันในการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยอาศัยคุณค่า ข้อมูลหลักฐาน และทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ การเพิ่มความสำคัญหรือการเพิ่มคุณค่าของมิติทางสุขภาพ ในกระบวนการกำหนดนโยบาย ในระดับต่างๆ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่าที่แตกต่างก ันและการเคารพในการให้คุณ ค่าที่แตกต่างกัน ของผู้มีส่วนได้-เสียต่างๆ (เช่น การให้คุณค่ากับมิติสุขภาวะทางจิตวิญญาณของชุมชนท้องถิ่ น) ทำให้การตัดสินใจเป็นไปโดยรอบคอบและมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้ น การแสดงน้ำหนัก และข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ และข้อห่วงใยทางด้านสุขภาพที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทำให้ การตัดสินใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้นยืนอยู่บนฐาน ของ ข้อมูลที่เป็นจริง และมีความครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น การระดมทรัพยากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก และการสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างเสร ิม คุ้มครอง และฟื้นฟูสุขภาพของตนเองและสมาชิกอื่นๆ ในสังคม จนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการหรือร่วมดำ เนินการในนโยบาย สาธารณะนั้นด้วยความเต็มใจและตั้งใจ  ขั้นตอนที่สำคัญของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้คือ การกลั่นกรองข้อเสนอนโยบายแผนงานหรือโครงการ ( Screening) เป็นการดำเนินการเพื่อพิจารณาว่านโยบาย แผนงานหรือโครงการใดมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมที่จะทำการปร ะเมินผลกระทบทางสุขภาพ การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ ( Public Scoping) เป็นขั้นตอนพิจารณาร่วมกันถึงขอบเขต ประเด็น ทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และแนวทางในการป ระเมินผลกระทบทางสุขภาพจากกิจกรรมการพัฒนานั้น โดยเปิดโอกาสให ้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานข้อมูล ข้อเท็จ จริง ข้อคิดเห็น ทางเลือกในการดำเนินการ และข้อห่วงใยอย่างเต็มที่ เพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในแต่ละครั้งสามารถประเมินถึงผลกระทบทาง สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้านและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้มากที่สุ ด ตลอดจนไม่ละเลยถึงผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ แ ละเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอ ย่างยิ่งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ด้อย โอกาส ดังนั้นการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะจึง เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ของกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การวิเคราะห์( Analysis) และร่างรายงานการประเมินผลกระทบ( Reporting) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ ประมาณการณ์ และคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามขอบเขต ประเด็น และแนวทางที่ได้วางไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ( Public Review) เป็นขั้นตอนในการรั้บฟังความคิดเห็นของสาธารณะที่มีต่อร่างรา ยงานที่จัดทำ ขึ้น โดยการทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะจะต้องจัด ให้มีการรับฟังความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง มีการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม และเวลาที่เพียงพอต่อการทบท วนร่างรายงาน เพื่อให้รายงานและการตัดสินใจที่จะมีขึ้นเป็นไปอ ย่างสมบูรณ์ เป็นธรรม และชอบธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะอาจนำไปสู่การแก้ไขปรับป รุงในขั้นตอนการ วิเคราะห์และร่างรายงานหรือในบางกรณีอาจต้องย ้อนกลับไปปรับปรุงในขั้นตอนของ การกำหนดขอบเขตและแนวทางการเมิ นผลกระทบโดยสาธารณะเลยทีเดียว การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ( Influrncing) เป็นขั้นตอนที่สถาบันหรือผู้ที่ทำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จำเป็นจะต้อง พยายามให้รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าไ ปมีส่วนร่วมหรือมี่บทบาทใน กระบวนการตัดสินใจ โยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้มากที่สุด โดยมุ่งหวังให้การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นได้คำนึง ถึงผลกระทบทางสุขภาพที่คาด การณ์ไว้ มาตรการทางเลือกและมาตรการลดผลกระทบที่เสนอแนะ และความสามารถใ นการรับมือของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อย่างจริงจัง ทั้งนี้โดยการดำเนินการผ่านกระบวนการสร้างการยอม รับในทางวิชาการ การสร้างความตระหนักในทางสังคม และการสร้างแรงผลักดันในทางการเมือง ตามลำดับ ในทางปฏิบัติแล้ว การพิจารณาถึงการมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ จำเป็นต้องดำเนินการตั้งแต่ขั้น ตอนการกลั่นกรอง และขั้นตอนก ารกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ เพื่อให้ร ายงานผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปในขอบเขต แนวทาง และวิธีการหรือรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและมีผลต่อการตัด สินใจของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด การติดตามเฝ้าระวัง และการประเมินผล ( Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนในการติดตามว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการดำเนิน การตามข้อเสนอ จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จัดทำขึ้นหรือ ไม่ เพราะอะไร และจำเป็นที่จะต้องจัดระบบการเฝ้าระวัง เพื่อติดตา มดูผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว และไม่ได้คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อ ง เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมกา รพัฒนาได้อย่าง ทันท่วงที รวมถึงควรมีการประเมินผลในภาพรวมตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเ ป็นสร้างสมองค์ความรู้และประสบการณ์ สำหรับการประเมินผลกระทบท างสุขภาพในกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันต่อไป
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:16:53
ความคิดเห็น 2
บ.ที่ปรึกษามึนขั้นตอนทำHIAวุ่น จี้สผ.เร่งชี้แจง-ตีความกฎหมาย บ.ที่ปรึกษามึนขั้นตอนทำHIAวุ่น จี้สผ.เร่งชี้แจง-ตีความกฎหมาย Submitted by info on Mon, 20/09/2010 - 00:00 บริษัท ที่ปรึกษามึน กระบวนการทำ EIA-HIA วุ่น เหตุตีความตามกฎหมาย คำพิพากษาไม่ชัดเจน เกิดปัญหาทุกขั้นตอน เจ้าของโครงการต้องจ้างชาวบ้านมานั่งรับฟังความเห็น เป็นประเด็น NGO เคลื่อนไหวฟ้องร้องต่อ แนะ สผ.จัดเวิร์กช็อปชี้แจง ภายหลังจากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีมาบตาพุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน ประกอบกับการประกาศประเภทกิจการอาจจะส่งผลกระทบรุนแรง ต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 11 กิจการ โดย รัฐบาลพยายามสร้างภาพให้เห็นว่ากระบวน การต่าง ๆ มีความชัดเจนแล้ว การลงทุนหรือการดำเนินการ ต่าง ๆ น่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น แต่ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติใน เรื่องการดำเนินการตามเงื่อนไขมาตรา 67(2) ไม่ว่าจะเป็นการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) หรือ E-HIA, การเปิดรับความคิดเห็น, การให้องค์การอิสระให้ความเห็น, การตีความ กฎหมาย ตามคำพิพากษา ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนดำเ นินการ แหล่งข่าวจากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่ง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในวงการบริษัทที่ปรึกษาค่อนข้างสับสนกับขั้นตอนการดำเนินก ารทำE-HIA อย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ประกอบกับความไม ่ชัดเจนของการตีความกฎหมาย ประเด็นหลัก ๆ คือ 1) เรื่องระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การส่งร่างรายงานE-HIA ซึ่งตามประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องให้เจ้าของโ ครงการส่งให้กับ 2 หน่วยงาน คือ สผ. และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้พิจารณาไม่น้อยกว่า 30 วัน จะนับจากวันที่หน่วยงานได้รับร่าง หรือ "ถัด" จากวันที่รับร่าง และนับจากหน่วยงาน เพราะในทางปฏิบัติไม่สามารถส่งร่างพร้อมได้ 2 หน่วยงานอยู่แล้ว "ช่วงที่ผ่านมาก่อนที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษา โครงการต่าง ๆ ในมาบตาพุดก็ได้ดำเนินการทำ E-HIA ไปเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งกลุ่มเคลื่อนไหว หรือ NGO ที่เฝ้าคอยสังเกตการณ์อยู่ เห็นว่ากระบวนการทำ E-HIA เร่งรีบเกินไป โดยส่วนตัวคิดว่าในเชิงวิชาการหรือเทคนิคนั้น จำนวนวันไม่เป็นปัญหา แต่หากในทางกฎหมาย หากตีความแล้วแม้จะขาดไป 1 วัน ก็ถือว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นช่องให้กลุ่ม NGO จะหยิบยกไปเป็นประเด็นฟ้องร้องศาลให้ยกเลิกกระบวนการ E-HIA ทั้งหมด" 2) การจัดทำ E-HIA ในส่วนของโครงการที่เคยรับความเห็นชอบ EIA แต่เมื่อพิจารณาแล้วเข้าข่าย 11 กิจการรุนแรง ต้องกลับมาทำ E-HIA ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกรณีของโครงการมาบตาพุดที่ส่วน ใหญ่ได้รับความเห็นชอบ EIA แล้ว คำพิพากษาของศาลปกครองระบุว่าให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการท ี่เข้าข่ายกิจการ รุนแรง โดยให้ทำส่วนเพิ่มของ EIA เดิมที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ให้ครบตามกระบวนการของ E-HIA สวนทางกับ สผ.หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา เห็นว่าควรจะต้องทำใหม่ทั้งหม ด เพราะ สผ.ไม่สามารถพิจารณาร่างรายงาน E-HIA เป็นบางส่วนได้ ต้องพิจารณาเต็มทั้งฉบับ และ 3) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร ับฟังความ เห็น ทำให้กระบวนการไม่สมบูรณ์ ทางแก้ปัญหา คือ เจ้าของโครงการใช้วิธีการ "จ้าง" ให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นคนละประมาณ 300-500 บาท ชาวบ้านจึงยอมให้ความร่วมมือ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นติดต่อกัน 5 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกฎหมายเป็นเรื่องที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน และก็เป็นช่องทางให้ NGO จะนำไปเป็นประเด็นฟ้องร้องอีกได้ เมื่อบริษัทหนึ่งมีการจ้างวาน อีกบริษัทหนึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มีการจ้างวาน ชาวบ้านก็จะไม่มาร่วมรับฟังความคิดเห็น สุดท ้ายกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดิม สิ่งสำคัญ คือประชาชนทุกคนต้องรักษาสิทธิ์ของตนที่มีตามกฎหมาย เมื่อการต ิดประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็น ก็ควรจะมาใช้สิทธิ์โดยชอบธรรม ไม่ควรวางอามิสสินจ้าง หรือเมื่อไม่เข้าร่วม ก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของตัวเองไป "การที่มีประเด็นของมาบตาพุด เกิดขึ้น หลายคนอาจจะมองว่าธุรกิจที่ปรึกษาจะได้รับอานิสงส์ รับงานจากลูกค้ามากขึ้น แต่ในความเป็นจริง กระบวนการต่าง ๆ เมื่อพิจารณาดูแล้ว ยังไม่มีความชัดเจน มีอุปสรรคเกือบทุกขั้นตอนการทำงาน การจะรับงานจากลูกค้า ต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากว่าจะทำได้สำเ ร็จหรือไม่ ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นประโยชน์ต่ อบริษัทที่ปรึกษาเลย" แหล่งข่าวกล่าว โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ปรึกษาที่รับทำ E-HIA ให้กับโครงการอุตสาหกรรม/ พลังงานน้อยมาก ที่พอมีชื่อเสียงในวงการและขึ้นทะเบียนกับ สผ.แล้วเพียงแค่ 5 บริษัทเท่านั้น คือ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT), บริษัท ยู เอ อี คอลซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ซีคอท จำกัด, บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัทเทสโก้ จำกัด ซึ่งบริษัทที่ปรึกษากลุ่มนี้จะมีความรู้ เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิตต่าง ๆ พัฒนาต่อเนื่องได้ สิ่งที่สมควรดำเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ของ สผ.ทุกคนควรจะมีการศึกษากระบวนการวิธีดำเนินกา รตามมาตรา 67(2) ให้ชัดเจน พร้อมที่จะตอบข้อสงสัยของทุกคนได้ เพราะปัจจุบันคนของ สผ.ที่รู้เรื่องและตอบคำถามได้มากที่สุดก็ มีอยู่แค่คนเดียวคือ สุชญา อัมราลิขิต ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น สผ.ควรจะเชิญบริษัทที่ปรึกษา ที่ถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) ที่สำคัญ มาร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ชี้แจง ทำความเข้าใจในขั้นตอนดำเนินการให้ชัดเจนกว่านี้ นาง สาวสุชญา อัมราลิขิต ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายแ ละแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า สำหรับบริษัทที่ปรึกษาที่จะมาทำ E-HIA จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับ สผ. ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่จะทำรายงาน EIA ที่ได้รับการรับรองจาก สผ.ประมาณ 54 ราย สามารถ ต่อยอดการทำ E-HIA ได้ โดยบริษัทต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ด้านสุขภา พอนามัยเพิ่มเติม จากเหตุการณ์มาบตาพุดไม่ได้ทำให้บริษัทมาจดท ะเบียนมากขึ้น และเห็นว่า E-HIA เป็นสิ่งใหม่ค่อนข้างทำยาก ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาในส่วนนี้จึ งมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอื่น เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ใช้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา 3.0 (Creative Commons Attribution 3.0 License) สามารถนำไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง และจ่ายแจกได้ ขอเพียงระบุที่มาเท่านั้น พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:16:53
ความคิดเห็น 1
แนวคิดการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ([b]HIA)[/b] 1.  ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2.  ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จำเป็นต้องได้รับการดูแล&nbsp ; ;        โดยสาธารณะ/ภาครัฐ อย่างทันท่วงที 3.  การป้องกันมีประสิทธิผลดีกว่าการรักษาหรือฟื้นฟู 4.  ผลลัพธ์ทั้งทางสิ่งแวดล้อม  สังคม และสุข ภาพสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ 5.  วิธีการ [b]HIA  สามารถผนวกรวมไว้กับ  EIA[/b] 7.  การรวมประเด็นทางสุขภาพเข้าไว้ในการพิจารณาอย่างเป็น ระบบจะช่วยเสริมความแม่นยำและความชอบธรรมของการตัดสินใจและการด ำเนินการต่าง ๆ ในภายหลัง  ทำไมต้องทำ HIA ?
ชื่อผู้โพสต์ : น้ำบุญ๓ สามตำบล
-
31-07-2012 / 07:16:53

แสดงความคิดเห็น
กติกาแสดงความคิดเห็น
เขียนข้อความ
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :